Cập nhật tiến độ xây dựng dự án tuần 30/04 – 06/05/2018

Công ty ALMA cập nhật tiến độ dự án tuần 30/04 – 06/05/2018