Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Alma tuần 15-21 tháng 4

Công ty ALMA cập nhật tiến độ dự án tuần 3 tháng 4 tại công trường (15/04/2018 – 21/04/2018)